Start>Aktualności>Realizacja projektu CICHOCIEMNI
Aktualności Cichociemni fundacja projekty

Realizacja projektu CICHOCIEMNI

Od początku swego istnienia (czyli od 8 stycznia br.) Fundacja dla Demokracji realizuje – za zgodą Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – projekt „Cichociemni”. Jego celem jest digitalizacja zbiorów Sali Tradycji Jednostki Wojskowej GROM oraz archiwaliów przekazanych Jednostce przez Rodziny Cichociemnych. Prace trwają już kilkanaście tygodni, mają zakończyć się w czerwcu br. Wykonano wiele cyfrowych zdjęć oraz ponad tysiąc skanów dużej rozdzielczości. Zdigitalizowane treści mają już objętość ponad 140 GB.

Dzięki aktywności Fundacji, nawiązano współpracę z wieloma podmiotami i instytucjami m.in. z Fundacją im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Instytutem Pamięci Narodowej, Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Niektóre z wymienionych podmiotów udostępniły nawet własne zasoby (zdigitalizowane lub do digitalizacji) na potrzeby projektu „Cichociemni”.

W tym miesiącu, dzięki życzliwości Pana Jana Ołdakowskiego, Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, przeprowadzimy w zasobach MPW kwerendę dotyczącą 91 Cichociemnych, którzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim. Odszukane treści zostaną zdigitalizowane, czyli przeniesione na nośniki cyfrowe. Także w maju br., dzięki uprzejmości Pana dr Wojciecha Woźniaka, Dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, Fundacji zostanie udostępniony nieupubliczniony dotąd tzw. Zespół nr 37, zawierający nieznane fotografie Cichociemnych.

W ramach projektu oraz dzięki pomocy JW GROM Fundacja dla Demokracji nawiązała współpracę z ostatnim z żyjących Cichociemnych – kpt. Aleksandrem Tarnawskim (ma obecnie 95 lat!) aby zarejestrować na nośnikach cyfrowych Jego cenne dla historii Polski wspomnienia. Ponadto Fundacja poprosiła o udostępnienie szeregu informacji przez wiele podmiotów, w tym organy władzy publicznej. Na prośby Fundacji odpowiedzieli m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rada Ochrony Pamięci Walk I Męczeństwa, Telewizja Polska S.A. i in.

W ostatnich dniach prezes Fundacji uczestniczył w konferencji nt. Cichociemnych zorganizowanej w Senacie R.P. oraz w dorocznym Zjeździe Cichociemnych i Ich Rodzin – pod patronatem Prezydenta R.P. – który miał miejsce m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie.

zjazd-cc-zamek_krolewski-300x225 Realizacja projektu CICHOCIEMNI

Pozyskane przez Fundację cenne archiwalia przeniesione na nośniki cyfrowe zostaną udostępnione dla celów edukacyjnych na specjalnej stronie elitadywersji.org oraz przekazane do właściwych muzeów, również do Instytutu Pamięci Narodowej, a także Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Na mocy stosownego porozumienia, Fundacja przekaże Jednostce Wojskowej GROM wszystkie cyfrowe treści (zarówno w wersji surowej, jak i po obróbce graficznej). Fundacja przekaże także JW GROM autorskie prawa majątkowe do zdigitalizowanych treści. Zasoby strony zostaną udostępnione do celów edukacyjnych portalowi wiedzy dla uczniów i nauczycieli SCHOLARIS.

Celem wszystkich działań w projekcie „Cichociemni” jest wzmacnianie oraz promowanie naszej pamięci (w tym wśród młodego pokolenia) o Cichociemnych Spadochroniarzach Armii Krajowej – elicie naszej dywersji. Fundacja dla Demokracji ma zaszczyt dołożyć swoją cegiełkę do działań upamiętniających Cichociemnych.