Partycypacja

Definicja partycypacji nie jest prosta. W znaczeniu podstawowym pojęcie to oznacza (łac. particeps - biorący udział, ang. participation – uczestniczenie) uczestnictwo, udział jednostek w większej grupie, formacji, projekcie czy instytucji. Dla nas to pojęcie ma głębsze znaczenie, związane z teorią demokracji. Oznacza świadome współuczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji przez władze publiczne. W takim ujęciu jest wręcz emanacją demokracji. Bliższe jest nam takie rozumienie pojęcia "partycypacja", które prowadzi do tzw. demokracji