Start>Aktualności>Chcemy jawności!
Aktualności

Chcemy jawności!

Fundacja dla Demokracji złożyła do prezydenta Sosnowca petycję / wniosek w sprawie zwiekszenia jawności działań władz miasta.  Zgodnie z obowiązującym prawem wszelka działalność organów każdej gminy jest jawna. Obywatele, zwłaszcza mieszkańcy danej wspólnoty samorządowej mają przecież prawo wiedzieć jak władza publiczna zarządza majątkiem publicznym – czyli także ich majątkiem.

Coraz większe uznanie zyskuje koncepcja „otwartej władzy”, zakładająca maksymalna otwartości działania każdej władzy. Takie są przecież fundamentalne reguły demokracji.

Fundacja postuluje wprowadzenie stałych mechanizmów, zwiekszających jawność działań władz Sosnowca, w szczególności publicznie dostępnego rejestru umów (oprócz umów z pracownikami urzedu), rejestru faktur, kalendarza spotkań prezydenta i jego zastępców i in.

Jedną z propozycji jest także ujawnienie oraz comiesięczne aktualizowanie wskaźników rozwoju miasta, wynikających z przyjętej jego „strategii rozwoju”.

 

Oto pełna treść propozycji:

 

Arkadiusz Chęciński
Prezydent Sosnowca

P E T Y C J A / WNIOSEK
w sprawie zwiększenia jawności działań władz miasta

 

Działając na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego składam petycję / wniosek do Pana Prezydenta  o zwiększenie jawności działań władz miasta Sosnowca.

19-03-28-RM-Sosnowiec-petycja-jawnosc-229x300 Chcemy jawności!Sosnowiec, jak każda gmina jest wspólnotą samorządową, którą tworzą jej mieszkańcy. Zgodnie z Konstytucją R.P. oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi, działalność organów gminy jest jawna.

Współcześnie coraz większe uznanie zyskuje koncepcja Open Government (otwartej władzy), której nie należy postrzegać wyłącznie w kontekście krajowym. Szacunek dla podstawowych reguł demokracji wymaga znaczącego zwiększenia transparentności działania władz publicznych, w tym także na poziomie lokalnym.

Wywodzi się Pan z formacji politycznej, która ma w nazwie odwołanie do obywateli. Sądzę, że to wyraźnie zobowiązuje.

Dlatego pozwalam sobie zwrócić się do Pana z niniejszą petycją / wnioskiem   o zwiększenie jawności działania władz Sosnowca.

 

W szczególności proponuję wprowadzenie następujących rozwiązań:

  1. Ujawnienie w BIP miasta Sosnowca i bieżące (niezwłocznie po ich zawarciu) aktualizowanie rejestru umów (oprócz umów pracowniczych) zawieranych przez władze miasta;
  2. Ujawnienie w BIP miasta Sosnowca i bieżące aktualizowanie rejestru faktur, zapłaconych z publicznych pieniędzy, niezwłocznie po zapłacie;
  3. Ujawnienie w BIP miasta Sosnowca, codzienne aktualizowanie kalendarza spotkań prezydenta oraz wiceprezydentów, odbywanych w gmachu Urzędu Miasta oraz poza nim, związanych z pełniona funkcja publiczną;
  4. Ujawnienie w BIP miasta Sosnowca i bieżące (comiesięczne) aktualizowanie wskaźników rozwoju miasta wynikających z przyjętej „Strategii rozwoju miasta Sosnowca”.
  5. Ujawnienie w BIP miasta Sosnowca i stałe aktualizowanie rejestru korzyści, tj. zgłoszeń do „Rejestru korzyści” prowadzonego przez Państwową Komisję Wyborczą;
  6. Ujawnienie w BIP miasta Sosnowca i stałe aktualizowanie rejestru podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) prezydenta i wiceprezydentów, wraz z podaniem ich daty, celu merytorycznego danej podróży oraz jej kosztów;
  7. Ujawnienie w BIP miasta Sosnowca oraz aktualizowanie na bieżąco informacji o aktywności publicznej prezydenta miasta i wiceprezydentów, informacji o członkostwie i funkcjach w organizacjach społecznych (w tym samorządowych, samorządu terytorialnego, pozarządowych), informacji o  członkostwie w spółdzielniach, a także o wszystkich stanowiskach i zajęciach, również wykonywanych bez wynagrodzenia,.

Prezes Zarządu
Ryszard M. Zając