Statut

FDD-logo-m-300x229 StatutFundacja dla Demokracji realizuje zadania pożytku publicznego w zakresie:

1. upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich;
2. działań wspomagających rozwój demokracji;
3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4. działań na rzecz integracji europejskiej współpracy między społeczeństwami;
5. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
8. działalności charytatywnej, pomocy społecznej;
9. działalności na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
10. wypoczynku dzieci i młodzieży;
11. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
13. działalności na rzecz organizacji pozarządowych.


Cele Fundacji:

umacnianie demokracji i rozwój swobód obywatelskich;

krzewienie społeczeństwa obywatelskiego;

obrona praw człowieka;

budowanie tolerancji oraz dialogu międzykulturowego;

promowanie patriotyzmu oraz solidaryzmu społecznego;

edukacja obywatelska, prawna i ekonomiczna;

wdrażanie idei otwartej władzy oraz rewitalizacji społecznej;

wspieranie budowy elektronicznej demokracji i cyfrowej gospodarki.

 

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • współpracę z organami władzy publicznej oraz innymi podmiotami;
 • realizację zleconych zadań publicznych na zasadach określonych prawem;
 • analizy mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego;
 • analizy działalności, w tym finansów, partii politycznych;
 • wspieranie dostępu do informacji publicznej;
 • opracowywanie i realizacja programów, konkursów i imprez edukacyjnych;
 • wspomaganie wspólnot i społeczności lokalnych;
 • wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych;
 • wspieranie ofiar naruszeń przysługujących im praw;
 • obronę praw konsumentów oraz poradnictwo konsumenckie;
 • pomoc imigrantom, wykluczonym oraz uchodźcom;
 • tworzenie i prowadzenie systemów informacji, zwłaszcza poprzez internet;
 • odpłatną działalność pożytku publicznego prowadzoną dla realizacji celów statutowych.

Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego:

 • działalność dziennikarską, w tym także w zakresie korekty i adiustacji;
 • działalność wydawniczą, w tym z wykorzystaniem internetu;
 • działalność w zakresie hostingu, projektowania stron internetowych;
 • działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca.

zobacz statut Fundacji dla Demokracji  (plik pdf)

 

Osoby fizyczne lub prawne, pragnące nawiązać współpracę z Fundacją
w zakresie działalności statutowej lub działalności odpłatnej pożytku publicznego
uprzejmie prosimy o kontakt – zarzad (at) dlademokracji.pl

 

 

WESPRZYJ NAS – WPŁAĆ PROSZĘ DATEK NA KONTO


pixel Statut

lub pobierz blankiet wpłaty