Aktualności

Chcemy jawności!

Fundacja dla Demokracji złożyła do prezydenta Sosnowca petycję / wniosek w sprawie zwiekszenia jawności działań władz miasta.  Zgodnie z obowiązującym prawem wszelka działalność organów każdej gminy jest jawna. Obywatele, zwłaszcza mieszkańcy danej wspólnoty samorządowej mają przecież prawo wiedzieć jak władza publiczna zarządza majątkiem publicznym - czyli także ich majątkiem. Coraz większe uznanie zyskuje koncepcja "otwartej władzy", zakładająca maksymalna otwartości działania każdej władzy. Takie są przecież fundamentalne reguły demokracji. Fundacja postuluje
Aktualności Partycypacja

Po co nam taka metropolia?

Od razu odpowiadam – metropolia ma służyć ludziom. Problem w tym, że świadomość tego celu jest dość nikła, a ścieżki doń wiodące mocno pokrętne… Od ponad pół roku istnieje związek gmin, zwany Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Łączy 41 samorządów lokalnych z terytorium ok. 2,5 tys. km. kw., na którym żyje sporo ponad dwa miliony ludzi. Nie jest zupełną nowością. Od czerwca 2007 do grudnia 2017 istniał Górnośląski Związek Metropolitalny. Skupiał 12 gmin

Partycypacja

Definicja partycypacji nie jest prosta. W znaczeniu podstawowym pojęcie to oznacza (łac. particeps - biorący udział, ang. participation – uczestniczenie) uczestnictwo, udział jednostek w większej grupie, formacji, projekcie czy instytucji. Dla nas to pojęcie ma głębsze znaczenie, związane z teorią demokracji. Oznacza świadome współuczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji przez władze publiczne. W takim ujęciu jest wręcz emanacją demokracji. Bliższe jest nam takie rozumienie pojęcia "partycypacja", które prowadzi do tzw. demokracji

Bajtel

Za czasów PRL marzyliśmy o wolnej Polsce. Wtedy było to bujanie w obłokach. Dzisiaj wolna Polska jest faktem. Nie jest w pełni na miarę naszych marzeń – ale jest niewątpliwie wolnym i demokratycznym krajem. Pismo młodzieży solidarnej „Bajtel” było jednym z wielu nielegalnych wówczas czasopism opozycyjnych. Było jednym z najpopularniejszych w regionie śląsko-dąbrowskim i nie tylko. Miało nakład od dwóch aż do pięciu tysięcy egzemplarzy, co jak na warunki „podziemne”

Czerwiec 1989

Po uzgodnieniach Okrągłego Stołu, władze PRL (formalnie Rada Państwa 13 kwietnia 1989 r.) wyznaczyły 4 czerwca 1989 roku jako datę pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Polsce po II wojnie światowej. W wyniku ustaleń pomiędzy ówczesną władzą a opozycją, rządząca PZPR wraz ze swymi satelitami miała zagwarantowane co najmniej 65 proc. (299) miejsc w Sejmie PRL. Prawdziwa walka wyborcza toczyła się zatem tylko o 35 proc. miejsc w Sejmie (161 mandatów)

Okrągły Stół

Tak nazwano negocjacje, jakie prowadzili od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przedstawiciele władz PRL i opozycji solidarnościowej, przy udziale obserwatorów, przedstawicieli Kościołów: rzymskokatolickiego oraz Ewangelicko-Augsburskiego. Rozpoczęto i zakończono je w Pałacu Rady Ministrów PRL (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie. Według moich ustaleń - na podstawie stenogramów oraz informacji z obrad, a także listy asystentów strony opozycyjno – solidarnościowej, (którą 9 maja 2017 r. odnalazłem w domowym archiwum) łącznie w

Statut

Fundacja dla Demokracji realizuje zadania pożytku publicznego w zakresie: 1. upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich; 2. działań wspomagających rozwój demokracji; 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 4. działań na rzecz integracji europejskiej współpracy między społeczeństwami; 5. pomocy Polonii i Polakom za granicą; 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych; 8. działalności charytatywnej, pomocy społecznej; 9.

Zarząd Fundacji

Prezesem Zarządu Fundacji dla Demokracji jest dziennikarz, były poseł na Sejm R.P. II kadencji (1993 - 1997)  Ryszard M. Zając były franciszkanin - reformata (1985 - 1987), pierwszy więzień polityczny III R.P. (1992), były działacz opozycji demokratycznej, redaktor i wydawca pisma młodzieży solidarnej BAJTEL, wyróżnionego przez nielegalne wówczas Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Nagrodą im. Po prostu za rok 1987, w kategorii gazet "wolnych ptaków". Wnuk Cichociemnego por. Józefa Zająca (1902-1968) ps.
NASZE WARTOŚCI

nasze wartości

  Nasze podstawowe wartości to WOLNOŚĆ,  CZŁOWIEK I JEGO PRAWA oraz  DEMOKRACJA. Podzielamy pogląd Jean'a - Paul'a Sartre, że jesteśmy "skazani na wolność" zaś z realizowaniem tej wartości w praktyce ściśle związana jest odpowiedzialność. Podzielmy pogląd Platona, że wolność jest istnieniem dobra oraz Immanuela Kanta, że stanowi ona warunek autonomii woli na gruncie moralności. Skoro zatem według Kartezjusza wolność jest źródłem godności, a według Hegla, Berlina oraz Fromma wolność jest